Diagnostyka Torów

TQM schemat

OFEROWANE NOWE USŁUGI

  1. Georadarowy pomiar warstw nasypów
  2. Pomiar Geometrii osi torów
  3. Mapa przestrzenna torowiska
  4. Pomiar georadarowy i skaning dróg
  5. Pomiar georadarowy i skaning zbiorników i cieków wodnych

 

Georadarowy pomiar warstw nasypów realizowany jest w oparciu o najnowocześniejszy na świecie sprzęt pomiarowy , georadar bazujący na ciągłym pomiarze a nie na interpolacji punktowych wyników. Innowacyjny sprzęt pomiarowy pozwala osiągać bezkonkurencyjne tępo skanowania przy znikomym poziomie zakłóceń, tym samym usługa pomiaru warstw nasypów poprzez pozyskanie niezwykle dokładnych i precyzyjnych danych, dostarcza obiektywne i szczegółowe informacje. Rezultatem badania georadarowego jest obraz strukturalny podtorza i podłoża linii kolejowej. Odbiorcy usług otrzymują precyzyjną informację o miejscach występowania niestabilności nasypów i osuwisk, pustek, uskoków itp., co z kolei umożliwi im racjonalne zażądzanie i utrzymanie torowisk.

Pomiar Geometrii osi torów oparty jest na unikalnym urządzeniu pomiarowym – wózku TQM, który poza precyzyjną informacją w zakresie geometrii torów, dokonuje także dynamicznej oceny stanu jakości torów kolejowych. Uzyskiwane w trakcie realizacji usługi parametry geometryczne dostarczają informacji i rozstawie i przechyłce torów, ich położeniu oraz krzywiźnie łuku, tym samym ułatwią odbiorcom usług dokładniejsze zaplanowanie prac remontowych, ułatwią proces konserwacji torów oraz znacząco zredukują koszty napraw linii kolejowych.

Mapa przestrzenna torowiska dzięki wykorzystaniu najnowszej wersji bezkonkurencyjnego narzędzia do projektowania infrastruktury kolejowej – inżynieryjnego oprogramowania do opracowania i przetwarzania danych oraz wykonania modeli i map do celów projektowych oraz powykonawczych, stanowi nowoczesne narzędzie, użyteczne podczas procesu planowania oraz zagospodarowania przestrzennego infrastruktury torowej. Zarówno zakres tematyczny mapy, jak i jej forma ( mapa dostarczana jest w formie plików graficznych jak również w formie interaktywnej mapy umożliwiającej dynamiczne przeglądanie danych) jest adekwatna do potrzeb odbiorcy.

Pomiar georadarowy i skaning dróg jest kompleksową usługą opartą na współpracy najnowocześniejszego na rynku skanera przestrzennego oraz skonfigurowanego według potrzeb naszej oferty, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie pomiaru z ogromną prędkością i pozyskiwanie danych przestrzennych w niewiarygodnie krótkim czasie. Tak wykonane pomiary dostarczają precyzyjnych i użytecznych informacji przestrzennych o stanie infrastruktury drogowej ( w zakresie nawierzchni i podłoża) oraz jej otoczenia ( tj. pobocza, rowów, roślinności itp.) pomiary realizowane w takim zakresie pozwalają na pozyskanie milionów punktów 3D poprzez rejestracię ich współrzędnych X, Y, Z . Pozyskane dane mogą zostać zaimportowane do aplikacji typu CAD lub 3D i być dowolnie przetwarzane jako chmura punktów.

Pomiar georadarowy i skaning zbiorników i cieków wodnych stanowi uzupełnienie naszej oferty, podobnie jak usługa pomiaru georadarowego i skaningu dróg dostarcza precyzyjnych, dokładnych i kompleksowych informacji o stanie brzegów i dna zbiorników i cieków wodnych. Tak zrealizowany pomiar pozwala na wykrycie nieszczelności i uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych a tym samym dostarcza informacji o realnych i potencjalnych zagrożeniach powodziowych. Pozyskiwane dane przestrzenne są podstawą do sporządzania planów i działań prewencyjnych przez odbiorców usług. Kluczową rolę w tych usługach odgrywa najnowocześniejszy na świecie georadar, dzięki któremu firma wykonuje szybki pomiar i opracowuje informację dla Inwestora